Şirketlerin genellikle uzun süre önce tasarlanmış yapıları zamanla sorgulanamaz hale gelmektedir. Bu gibi durumlarda şirket verimliliğini artırmak amacıyla mevcut organizasyonun yeniden yapılandırması gerekmektedir.

Yeniden yapılandırma, tüm iş süreçlerinin maliyet, kalite, hizmet ve hız gibi kritik ve güncel performans göstergeleri açısından gözden geçirilmesi ve yeniden tasarlanmasıdır.

Yeniden yapılandırma çalışmaları kapsamında şirketin mevcut durumu analiz edildikten sonra, en fazla katma değeri yaratacak şekilde yeniden yapılandırılması için iyileştirme önerileri, birleşme stratejileri, kontrollü çıkış ve tasfiye stratejileri gibi alternatifler değerlendirilmektedir.

Süreçlerin yeniden yapılandırılmasının şirketlere sağlayacağı faydalar şunlardır:
 • Pek çok alanda maliyetleri azaltmayı mümkün kılmaktadır
 • Kaynakların (insan kaynağı, makine, teknoloji, sermaye, teknik bilgi, vb.) daha verimli ve etkin kullanılmasını sağlamaktadır
 • Değer yaratmayan aktivitelerin tespit edilmesi ve elenmesini sağlamaktadır
 • Maliyet-fayda analizi yapılarak personelin ve süreçlerin performansının daha kolay takip edilmesi ve süreç bazında sürekli gelişim felsefesinin kazanılmasını sağlamaktadır
 • Kurumsal stratejilerin uygulanmasına ön ayak olacak faaliyetlerin belirlenmesini ve planlanmasını sağlamaktadır
 • Süreç odaklı bir yaklaşımla, müşteri hizmet seviyesi ve müşteri memnuniyeti alanlarında gelişme sağlamaktadır
 • Bilgiye erişimi ve analize / rakamlara dayalı karar verebilmeyi kolaylaştırmaktadır
Yeniden yapılandırma çalışmalarının başarılı olabilmesi için iş süreçlerine odaklanılması ve proje süresince her türlü öneri ve yeniliğe açık olunması gerekmektedir. Müşteri bakış açısını iyi bilen çalışanların da yer aldığı bir ekip oluşturulması gerekmektedir. Yeniden yapılandırma, büyük bir değişim projesi olduğu için şirket kültürünün değişime direncini azaltacak şekilde yönetilmesi adaptasyon açısından önemlidir.

Quattro’nun Yeniden Yapılandırma Yaklaşımı
 • Şirketin mevcut ve gelecek dönem stratejilerinin analizi
 • Mevcut operasyonel, organizasyonel ve teknolojik altyapının analizi
 • Global en iyi uygulamalarla kıyaslama
 • İyileştirme fırsatlarının belirlenmesi ve mutabakatı
 • Hedef yapı faaliyet modeli, operasyonel yapı, organizasyonel yapının tasarlanması
 • Hedef yapı IT fonksiyonel gerekliliklerinin belirlenmesi
 • Uygulama yol haritasının hazırlanması
 • Uygulama gözetimi

Neden Quattro?
 • Sektörel, coğrafik ve fonksiyonel uzmanlık
 • Strateji, süreç, organizasyon ve teknoloji perspektifinden bütünsel yaklaşım
 • Uygulama odaklılık