Norm kadro çalışmalarının öncülüğünü 1880’li yıllarda, Amerikalı bir mühendis olan Frederick Winslow Taylor işgücü verimliliğini arttırma yöntemleri üzerinde çalışmalar gerçekleştirerek yapmıştır. Frederick Winslow Taylor, çalışmalarında sadece iş ölçümünün yani belirli bir işin belirli bir performans ile ne kadar sürede yapılabileceğinin üzerinde durmamış, bunun yanı sıra zaman etüdü denilen, iş ölçümüne yönelik yöntem çalışmaları üzerinde de durmuştur. Ona göre her bir işi yapmanın "en iyi tek bir yolu vardır"; bu yol mutlaka bulunmalı ve uygulamaya konmalıdır. Günümüzde bu doğrultuda şirketlerin etkinlikleri ile verimlilikleri artırılmaya çalışılmaktadır. Gerçekleştirilmesi öngörülen amaca ne kadar yaklaşılırsa o kadar etkin olunmakta; gerçekleştirilmesi öngörülen amaca ne kadar az kaynakla ulaşılmış ise o kadar verimli olunmaktadır. Buna bağlı olarak da, norm kadro felsefesi doğmaktadır; “en az insan kaynağı ile gerçekleştirilmesi öngörülen / planlanan hedefe ulaşmak”…

Norm kadro çalışmalarının amacı bir hizmeti eksiksiz, zamanında, beklenen kalitede yerine getirebilmek için doğru sayıdaki personel ihtiyacını tespit etmek ve aynı zamanda istihdam edilen personelin olması gereken nitelik ve nicelikte olup olmadığını görebilmektir.

Norm kadronun üzerinde çalışan bulundurmanın firmalara olumsuz etkileri bulunmaktadır. Bu etkiler mali açıdan olduğu kadar işgücü verimliliğinin düşmesi, unvan enflasyonu oluşması ve ihtiyaç duyulan nitelikteki çalışanların işe alınamamasıdır. Bunların yanı sıra norm kadro çalışmalarında personel niteliklerinin de belirlenmesi sebebiyle fonksiyonlara kişilerin deneyimleri ve yetenekleri doğrultusunda doğru insanlar yerleştirilebilmekte ve çalışanlara verilen eğitim programlarının içeriği daha doğru olarak tespit edilebilmektedir.

Norm kadro hesaplamasında zaman etüdü (aktivite bazlı beyana dayalı harcanan sürelerin tespit edilmesi ve standart zamanın hesaplanması) ve iş ölçümü (çalışanların belirli bir süre rastgele aralıklarla izlenmesi ile aktivite bazlı harcanan sürenin tespit edilmesi) yöntemleri kullanılmaktadır. Bu yöntemlerin her ikisi de güvenilir olmasına rağmen, zaman etüdü metodu, daha hızlı uygulanabilmesi, daha az maliyetli olması ve daha hızlı aksiyon alınabilmesi sebebiyle daha fazla tercih edilmektedir.

Tüm bunların yanı sıra norm kadro analizleri şirketlerin stratejilerine ve hedeflerine ulaşma yolunda da destekleyici bir çalışma olarak kabul edilmektedir. Örneğin, büyümeyi ya da küçülmeyi hedefleyen şirketler için norm kadro analizlerinde bu hedefler dikkate alınmakta ve bu doğrultuda aktiviteler belirlenmektedir. Benzer şekilde teknoloji kullanımına önem veren ve/veya teknoloji yatırımı planlayan şirketler için de aktiviteler belirlenirken mevcut uygulamalar ve planlar dikkate alınmaktadır.

Quattro’nun Norm Kadro Belirleme Yaklaşımı
  • Rol bazlı süreç aktivitelerinin belirlenmesi ve aktivite ölçüm yöntemine karar verilmesi
  • Karar verilen ölçüm yöntemine göre, aktivite sözlüğünün çalışanlar tarafından doldurulmasının sağlanması ve/veya sahada aktivite ölçümlerinin yapılması
  • Standart zamanların ve sapmaların belirlenmesi ve aynı işe dair farklı sonuçların elde edilmesine neden olan etmenlerin belirlenmesi; mevcut duruma ilişkin iyileştirme fırsatlarının tespit edilmesi
  • Hedef aktivite planı, çıktı sayısı ve aktivite süresi belirlenerek birim bazında norm kadronun belirlenmesi

Neden Quattro?
  • Strateji, süreç, organizasyon ve teknoloji perspektiflerini kapsayan bütünsel yaklaşım
  • Hedef yapı iş yükü ihtiyacının ve norm kadronun belirlenmesinin yanı sıra mevcut duruma ilişkin iyileştirme fırsatlarının tespit edilmesi ve projelendirilmesi