Günümüz iş dünyasının karmaşık ve rekabetçi ortamında şirket yöneticilerinin rotayı mükemmel ufuklara doğru devam ettirebilmeleri için çevre ve performans şartlarını birçok değişik açıdan ölçümleyen ve değerlendiren araçlara ihtiyaçları vardır.

Robert S. Kaplan ve David Norton tarafından ortaya çıkartılan ve bir organizasyonun performansını dört boyut bazında (finansal, müşteri, öğrenme ve gelişim, iş süreçleri) ölçmeyi öneren Balanced Score Card (BSC) metodolojisi, günümüzde temel alınan en yaygın performans yönetimi uygulamasıdır. Kurumlar performans yönetimi söz konusu olduğunda, sadece finansal metriklerin dikkate alındığı ya da kurumun iç ve dış dinamiklerini oluşturan kaynakların yönetimini bağımsız ölçüm araçları ile destekleyen yöntemler izleyebilmektedir. Buna karşılık, BSC metodolojisi süreç ve aktivitelerin performansını ölçerek, kurumların stratejilerini gerçekleştirmelerinde ve vizyonlarına ulaşmalarında etkin rol oynayan, kurumların iç ve dış iletişimini kuvvetlendiren bir stratejik planlama ve yönetim sistemidir ve stratejik performans yönetim sürecinde kurumun stratejileri ile kurumun operasyonları arasında bir bağ kurmaktadır.

Quattro’nun Performans Yönetimi Yaklaşımı
  • Mevcut ve gelecek dönem stratejilerin analizi; stratejik hedeflerin belirlenmesi
  • Stratejik hedeflerle ilişkili performans göstergelerinin belirlenmesi
  • Stratejik hedefler ve performans göstergelerinin birimlere ve çalışanlara indirgenmesi
  • Yetkinlik değerlendirmeleri için yetkinlik setinin ve davranışsal göstergelerin belirlenmesi
  • Pozisyon/ kişi bazlı performans karnelerinin oluşturulması
  • Performans karnelerinin sistem üzerinden takibine yönelik Score Kurumsal Performans Yönetimi aracının implementasyonunun yapılması

Neden Quattro?
  • Strateji, süreç, organizasyon ve teknoloji perspektifinden bütünsel yaklaşım
  • Şirket değerine etki eden kritik süreçlere dair uzmanlık, iş süreçlerini temel alan performans yönetimi yaklaşımı
  • Hedef ve yetkinlik bazlı performans yönetimine bütünsel yaklaşım
  • Kavramsal tasarımın Score Kurumsal Performans Yönetimi sistemi yle bütünleştirilmesi