Dijital kavramı, insanları ve makinaları birbirleriyle ya da ulaşmak istedikleri bilgiyle bağlayan herhangi bir teknoloji için kullanılabilmektedir. Dijital araçlar gün geçtikçe insan hayatında yer etmekte, iş dünyasında yaygınlaşmakta, operasyonları yürütme, müşteri ile iletişime geçme ve satış şekillerini büyük ölçüde değişime zorlamaktadır. Firmaların bu değişimleri baz alarak rakiplerinin önüne geçebilmeleri için iş yapış şekillerine katacakları dijital sistemler/yöntemler kritik önem taşımaktadır. Bu yüzden değişimlerin yarattığı fırsatları yakalayabilme ihtiyacı, dünyanın her yerindeki firmalarda Dijital Dönüşümü tetiklemektedir.

Dijital Dönüşüm bir organizasyonun sektörde varlığını sürdürebilmesi için çağa ayak uydurması ve çoğunlukla manuel olarak yürütülen eski yöntemleri bırakarak, güncel metodolojilere kucak açması şeklinde tanımlanmaktadır. Günümüzde dijital platformların gücü, müşterilere, şirketler ve organizasyonlar ile olan iletişimlerinde kontrolü ellerinde bulundurmalarına olanak vermektedir. İstedikleri hizmeti alana kadar iletişim yöntemlerini zorlamaktan çekinmeyen müşterilere kusursuz hizmeti sunabilmek adına, organizasyonlarda sahip olunması gereken anahtar yetkinliklerin tanımlanması önemlidir. Özellikle hızla dijitalleşmeye giden küresel ekonomide, firmaların sürdürülebilirliklerini sağlayabilmeleri açısından bu noktaları belirleyebilmeleri ve benimseyebilmeleri yüksek önem taşımaktadır.

Türkiye de dünyayla birlikte hızlı bir şekilde teknoloji alanında değişmektedir. Akıllı telefon ve internet kullanımının yaygınlaşması, insanların sosyal medyayı şirketler ile aralarında ana bir iletişim kanalı olarak görmesi (müşterilerin sosyal medyadan seslerini duyurmaları ya da şirketlerin bu platformları reklam amaçlı kullanmaları vb.) ve şirketlerin iş modellerinde dijital sistemlerden (bulut teknolojisi, birbiri ile konuşan operasyonel sistemler vb.) yararlanması gibi trendler, Türkiye’de de giderek yaygınlaşmaktadır. Gelişmekte olan pazarlar gibi Türkiye de dijitalleşmeyi, gelişmiş ülkeleri yakalayabilmek, hatta önüne geçebilmek için kullanmakta ve son yıllarda pek çok sektörde ve kamusal alanda teknolojiye yatırım yapmaktadır. Bunun yanı sıra birçok şirketin üst yönetiminin ajandalarında ilk yapılması gerekenlerden biri olarak dijital dönüşüm yer almaktadır.

Yaşanan teknolojik gelişmeler ile gücün tüketicilerin eline geçmesi, firmaların çevrimiçi (online) itibarlarının önem kazanması ve fiyatların şeffaflaşması dolayısıyla rekabetin artması, şirketlerin içeride ve dışarıda dijital çözümlere yönelmesini önemli ölçüde etkilemekte, hatta şirketlerin dijital dönüşüm sürecine başlamalarını zorunlu kılmaktadır. Fakat bu dönüşümü yerine getirirken kısa vadede çözümler üretmek yerine, kapsamlı şirket analizleri ile uzun vadede işe yarayacak stratejiler belirlenmesi firmalar için gereklilik olarak görülmektedir.

Dijitalleşmenin şirketler üzerindeki en önemli üç etki alanı; müşteri deneyimi, operasyonel etkinlik ve iş modeli olarak öne çıkmaktadır. Müşteri deneyiminde dijitalleşme, fiziksel ve çevrimiçi kanallardan toplanan bilginin bütünlüğünü sağlayarak tek bir müşteri görüntüsü elde edilmesini sağlamakta, toplanan bu veri; müşterilerin satın alma eğilimleri, ihtiyaçları ve istekleri hakkında detaylı bilgiyi şirketlerin kullanımına sunmaktadır. Bu veriler ışığında şirketler, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayan, onların istek ve eğilimlerine uygun ürün ve hizmet sunan bir yapıda hizmet verebilmektedir. Dijitalleşme, şirketlerin iç süreçlerinin otomasyonu, şirket içi portaller, paydaşlarla gerçek zamanlı iletişim ve müşteri analitiği gibi uygulama alanlarıyla şirketlerin operasyonel etkinliğinin artmasını sağlamaktadır. Dijital her türlü kanal da geleneksel kanallara ilave olarak müşteri ile yeni temas noktaları oluşturarak iş modellerinin değişiminde etkili olmaktadır.

Dijital dönüşüm yaşanırken, en önemli etkenlerden biri olan insan unsurunun unutulmaması gerekmektedir. Öncelikle yönetimden başlayarak şirketin her kademesinde değişimin şirket kültürü olarak benimsenmesi oldukça önemlidir. Bunun yanı sıra dönüşümde liderlik edecek pozisyonların dönüşüm programında belirlenen kilometre taşlarını takip ederek çalışanları yönlendirmesi ve dönüşümde şeffaflık yaratması gerekmektedir. Bu şekilde şirket çalışanlarını mental olarak dönüşüme hazırlamak ve onları motive etmek dijital dönüşümün başarısını önemli ölçüde etkilemektedir. Ayrıca yerel ve global pazarlardaki trendlerin sürekli takip edilerek dönüşüm stratejilerin güncel tutulması, dijital dönüşümün başarısı ve kalıcılığı adına kritik noktaları oluşturmaktadır.

Pek çok firmanın dijitalleşmeyi sadece sosyal ağlarda yer alarak gerçekleştirdiklerini sanmaları, aslında büyük resim olan değişim ve entegrasyon sürecinde geri kalmalarına neden olmaktadır. Hâlbuki teknolojinin ilerlemesiyle gelişen altyapı sistemleri firmaların ellerindeki büyük veriyi daha verimli işlemelerine olanak vermekte, elde edilen sonuçlar ise firmaların müşterilerini daha iyi tanımalarını, daha etkili pazarlama stratejileri geliştirmelerini, organizasyonda birbirine daha entegre olmuş birimler oluşturmalarını ve bunların sonucunda firma için daha çok satış ve kar elde edilebilmesini mümkün kılmaktadır. Bu yüzden dijital dönüşümün firmanın pazarlama ve satış aktivitelerinden, iş yapış süreçlerine, organizasyon yapısından yönetim şekline kadar her alanıyla bütünleşmiş olması gerekmektedir.

Firmaların dijital dönüşümü gerçekleştirmeden önce dijital dünya araştırmasını detaylı şekilde yapması ve dönüşümün şirket için anlamını ve amacını belirlemesi gerekmektedir. Dijital trendlere uyumlu, aynı zamanda şirketin günlük operasyonlarını etkili şekilde yönetmeye fayda sağlayacak uygulama, platform ve çözümlerin belirlenmesi firmaların dijital dönüşüm için yapacakları yatırımın verimli şekilde dağıtılması adına önemli rol oynamaktadır.

Quattro’nun Dijital Dönüşüm Yaklaşımı
  • Firmaların rakiplerine göre pazardaki konumları ile olmak istedikleri nokta arasındaki karşılaştırmaların yapılması
  • Hedef yapıya varmak için şirketin dijital dönüşüm ihtiyaçlarına karar verilmesi
  • Strateji, süreç, teknolojik altyapı ve insan boyutlarında dijital dönüşüm yol haritasının çıkarılması

Neden Quattro?
  • Strateji, süreç, organizasyon ve teknoloji perspektiflerini kapsayan bütünsel yaklaşım
  • Sektörel uzmanlık